top of page

PRIVACYBELEID

Deze website is eigendom van

Travel Boutique
Schotelstraat 20 – 3511 Stokrooie – België

BTW-Nummer : BE 0508.886.348
 

Telefoon: +32 477/94.92.07

E-mail: bianca.v@travel-experts.be
 

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens is Bianca Vanloffeld

(+32 477 94 92 07 of bianca.v@travel-experts.be)

Travel Boutique verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen. Dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn, contactpersonen bij touroperators, hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, personeelsleden enz.

Travel Boutique hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening.

 

Welke persoonsgevens verwerkt Travel Boutique

Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van reis- of andere overeenkomsten die met Travel Boutique worden afgesloten en verwerken ook die gegevens die nodig zijn opdat wij onze commerciële activiteiten kunnen uitoefenen.

Het kan bv. gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW- nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, emailadres. Maar ook de communicatie die je met Travel Boutique voert als huidige of potentiële klant. Travel Boutique verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR. Klanten zijn in het kader van reizen doorgaans verplicht om bepaalde (contact)gegevens aan Travel Boutique mee te delen en daaronder kunnen dan wel bepaalde gevoelige gegevens zijn, zoals voor de reis relevante medische gegevens of speciale wensen (in verband met dieet, religie of beperkingen). De klant zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de reisovereenkomst. Andere persoonsgegevens zijn misschien niet verplicht maar indien niet meegedeeld, kan dit eventueel de uitvoering van de reisovereenkomst ernstig vertragen of schaden.

Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Travel Boutique gebruikt dit emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via een ‘uitschrijven email’.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Travel Boutique. Indien nodig wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegevenstoestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er een andere juridische grond voor de verwerking zou zijn. In dit verband merkt Travel Boutique op dat zij jouw gegevens ook kan verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kan Travel Boutique je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante reizen of promoties indien je reeds lang bent ingeschreven op onze nieuwsbrief of klant bent. Travel Boutique zal dit, zoals in het verleden, steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Bron van de persoonsgegevens

Travel Boutique verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerkt, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf. Jouw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen ook informatie of gegevens over jou verstrekken vb. in een noodgeval of in het belang van andere klanten. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken deze alleen om jou beter te kunnen helpen.

Duurtijd van de verwerking

Travel Boutique houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. In principe bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de (reis)overeenkomst die met Travel Boutique werd afgesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens langer bijgehouden moeten worden. Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur, noodzakelijk voor de uitvoering van de

reisovereenkomst tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat Travel Boutique de reisovereenkomst correct heeft uitgevoerd. Travel Boutique houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, maximaal up-to-date en wist of corrigeert indien nodig.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Travel Boutique waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Wij slaan belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

 

Verwerking door / doorgifte aan externe partners

Travel Boutique verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Wij bezorgen gegevens enkel aan derden als dit noodzakelijk is om jouw reis te kunnen boeken of om de reis vlot te laten verlopen (zo moeten we bepaalde gegevens meedelen met de leveranciers van de reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoerbedrijven). Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden doorgegeven. De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU (zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, handling agents en andere serviceverleners) is in het kader van de uitvoering van reisovereenkomsten absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst. Als Travel Boutique persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen. Wij zien er maximaal op toe dat de externe partners die voor ons persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Jouw rechten onder de GDPR

Wij waarborgen dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (oa informatie, inzage, kopie, verbetering, vergetelheid, beperking van en bezwaar tegen de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens). Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Travel Boutique een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Travel Boutique maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

Jouw aanspreekpunt bij Travel Boutique :

Bianca Vanloffeld - +32 477 94 92 07 – bianca.v@travel-experts.be

Heb je een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA

( www.privacycommission.be ). Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

bottom of page